ALGEMENE VOORWAARDEN ESCAPE2BFIT 

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Escape2Bfit:

Onze deelnemende partners wisselen per event en zijn gecertificeerde professionals, tevens in het bezit van een Nederlands diploma of certificaat en handelende als zelfstandigen;

Deelnemer:

de persoon aan wie advies en begeleiding verleend wordt tijdens een event dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres:

de locatie waarop het event of de begeleiding plaatsvindt;

Arts:

de huisarts of specialist door wie de deelnemer naar Escape2Bfit is verwezen.

Artikel 1.2

Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de organisator dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. Je hebt geen herroepingsrecht als je de reisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit.

Artikel 2: Algemeen

Escape2Bfit organiseert events en geeft advies aan de deelnemer op het als zodanig opgegeven adres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het adres van het event wordt de deelnemer per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 2.1

De organisator heeft je voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt.

Artikel 2.2

De organisator kan aan het sluiten van de reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat je een reisverzekering sluit en kan je ook vragen om aan te tonen dat je dit hebt gedaan.

Artikel 2.3

De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

Artikel 2.4

Staat het aanbod van de organisator online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld. Het online-aanbod van een organisator kan snel wijzigen. Als je later wilt kunnen aantonen wat het aanbod precies inhield maak dan bij boeking een print van het scherm (print screen) waarop het aanbod van de organisator staat.

Artikel 2.5

Je blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten, visaverplichtingen formaliteiten op gezondheidsgebied (waaronder over vaccinaties) en je moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 2.6

Bij vliegvervoer maakt de handelaar de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij, zodra deze bij de organisator bekend is, aan jou bekend. De definitieve vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis staan uiterlijk vermeld in de reisbescheiden.

Artikel 3: Basis

Escape2Bfit kan de deelnemer zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Escape2Bfit de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de deelnemer worden zonder toestemming van de client zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 3.1

Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).

Artikel 3.2

Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

Artikel 3.3

Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.

Artikel 3.4

Je kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan jou bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4: Verhindering

Indien de client verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip van het event aanwezig te zijn, dient hij/zij Escape2Bfit hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Bij annulering binnen 10 maanden voor aankomstdatum is 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd, bij annulering tussen 10 en 6 maanden voor aanvang is 30% van de prijs verschuldigd en binnen 6 maanden voor aankomst is geen restitutie mogelijk. Indien de deelnemer binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Escape2Bfit geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Escape2Bfit gerechtigd om de kosten voor het desbetreffende event bij de deelnemer in rekening te brengen. Betreffende afsprak op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18:00 uur op de laatste voorafgaande werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18:00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4.1

Als je het aanbod van de organisator aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur.

Artikel 4.2

Bij telefonisch gesloten reisovereenkomsten ben je pas aan de overeenkomst gebonden nadat de organisator de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doe je een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod van de organisator hebt geaccepteerd.

Artikel 4.3

De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk in kennis:

  • 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
  • 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.

Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen de termijn van art. 4.5.

Artikel 4.4

Het aanbod van de organisator is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod, ook nog na jouw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. De organisator moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als je het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door de organisator aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.

Artikel 4.5

In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet de organisator dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.

Artikel 4.6

Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet.
Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 4.7

De organisator heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.

Artikel 4.8

Als de organisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stelt hij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de reis vermindert dan doet de organisator gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 4.9

Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deel je de organisator niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je de organisator onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit meedeelt. Als je niet binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van het event deelt Escape2Bfit de deelnemer mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die bekend zouden moeten worden. Escape2Bfit is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Escape2Bfit beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefswijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

Escape2Bfit behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de deelnemer. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Escape2Bfit noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de client, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de client worden gebruikt of ter beschikking worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waardoor ze door Escape2Bfit verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan Escape2Bfit dient via bij voorkeur via de website plaats te vinden. Overige opties kunnen zijn: iDeal, betaalverzoek of middels bankoverschrijving. De deelnemer ontvangt een factuur voor het event. De deelnemer dient de rekening binnen de aangegeven termijn(en) na datering betaald te hebben. Bij een overschrijving van elke dertig dagen is Escape2Bfit gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Artikel 5.1

Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de reis opzeggen. Doe je dit, dan ben je verplicht om aan de organisator de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.

Artikel 5.2

Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die de organisator verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten:

  • Bij annulering binnen 10 maanden voor aanvang is 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd
  • Bij annulering tussen 10 en 6 maanden voor aanvang is 30% van de prijs verschuldigd en 
  • Bij annulering binnen 6 maanden voor aanvang is geen restitutie mogelijk. 

Onder reissom wordt in dit kader verstaan de door of namens de organisator gepubliceerde prijs, exclusief reserveringskosten.

Artikel 5.3

Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen. Als geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt de organisator op verzoek van de reiziger een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.

Artikel 5.4

Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven.

Artikel 5.5

Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door de organisator op de eerstvolgende werkdag.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Escape2Bfit gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Escape2Bfit heft het recht om overeengekomen, events, consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10: Betaling

Artikel 10.1

Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de organisator wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Heb je niet op het door de organisator vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan, dan ben je van rechtswege in verzuim.

Artikel 10.2

Als je in verzuim bent, maant de organisator, of iemand namens hem jou aan tot betaling en stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. De organisator verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen 14 dagen ligt, dan moet je de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.

Artikel 10.3

Als je niet tijdig hebt betaald ben je over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet je na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 11: Jouw verdere verplichtingen

Artikel 11.1

Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens de organisator gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

Artikel 11.2

Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan de organisator jou van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als je van de organisator in redelijkheid niet kan vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

Artikel 11.3

Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 12: Klachten (procedure)

Tijdens de reis

Artikel 12.1

Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse meld je direct en als volgt zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet jij je
– in deze volgorde – melden bij:

  1. De betrokken trainer;
  2. De organisator.

Artikel 12.2

Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de organisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).

Artikel 12.3

De organisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

Artikel 8: Jouw rechten

Indeplaatsstelling

Artikel 8.1

Je kunt de organisator verzoeken om jou door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en
  • Je dient het verzoek uiterlijk 15 kalenderdagen vóór vertrek op een door de organisator vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat de organisator benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en
  • De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

Artikel 8.2

De aanmelder, jij en degene die jou vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de organisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8.3

Op jouw verzoek maakt de organisator deze kosten inzichtelijk.

Artikel 8.4

Als je op het door de organisator meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, nog geen bevestiging ontvangen hebt, meld je dit onverwijld aan de organisator.

Artikel 8.5

Als de organisator wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de trainers van Escape2Bfit is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Escape2Bfit sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de deelnemer van door Escape2Bfit verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Escape2Bfit.

Met dien verstaande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Escape2Bfit verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Escape2Bfit nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Escape2Bfit om welke reden dan ook niet tot uitkering is overgegaan, zal de aansprakelijkheid van Escape2Bfit te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van een consult (€120). Escape2Bfit is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Escape2Bfit is bevoegd kennis te nemen van geschillen. `Nederlands recht is van toepassing.